PRIVACYVERKLARING STICHTING OP DREEF

Artikel 1 Definities

Stichting Op Dreef : gevestigd te Neerstraat 64, 6041 KD Roermond, die haar bedrijf onder andere maakt van het (doen) verlenen van diensten op het gebied van uitvoerende kunst en met betrekking tot het (doen) organiseren van evenementen en de daarbij behorende werkzaamheden en diensten;

Bezoeker: iedere natuurlijke persoon, die een Evenement of Website van Stichting Op Dreef bezoekt;

Evenement: een gebeurtenis, waaronder begrepen een (muziek)-uitvoering en/of andere manifestatie, een concert, dance-event, business-event en/of een openbare of besloten gebeurtenis waaraan één of meerdere personen deelnemen, georganiseerd en/of gefaciliteerd door Stichting Op Dreef;

Website: de website van Stichting Op Dreef (URL) en eventuele specifieke daaraan gelieerde website(s) van Evenementen die op naam van Stichting Op Dreef staan.

 

Artikel 2 Identiteit Stichting Op Dreef

 1. In deze Privacyverklaring wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Op Dreef. Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op het gebruik dat Stichting Op Dreef kan maken van persoonsgegevens van Bezoekers van haar Website(s) en/of Evenementen. Stichting Op Dreef hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met gegevens van haar klanten en bezoekers. Stichting Op Dreef verwerkt en beveiligt persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaromtrent stelt.
 2. Deze Privacyverklaring wordt gehanteerd en heeft betrekking op gegevensverwerkingen door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stichting Op Dreef, en alle aan haar gelieerde ondernemingen. Zij is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder KvK-nummer 57525609. Stichting Op Dreef is bereikbaar via het e-mailadres info@opdreeffestival.nl.

 

Artikel 3 Welke gegevens kan Stichting Op Dreef gebruiken?

 1. Voor de deelname aan een Evenement worden Bezoekers gevraagd bij de aanschaf van tickets, al dan niet aan de (voor)verkooporganisatie (zoals Eventix) bepaalde informatie te verstrekken. De Bezoeker kan dan om de volgende gegevens worden gevraagd: NAW gegevens en e-mailadres. Die gegevens en informatie over de Bezoeker, de gekochte producten en datum en tijd van de aankoop verkrijgt Stichting Op Dreef van de (voor)verkooporganisatie en kan door Stichting Op Dreef voor verschillende in deze Privacyverklaring omschreven doeleinden worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld het analyseren van de populariteit van door haar georganiseerde Evenementen.
 2. Stichting Op Dreef kan ook automatisch gegenereerde informatie over het surfgedrag van Bezoekers verzamelen. Deze informatie kan onder meer bestaan uit het IP adres, cookies,  url, browsertype en -taal, en de datum en tijd van bezoek aan de Website(s).

Daarnaast kan Stichting Op Dreef ook foto- en/of videobeelden maken van Bezoekers tijdens een Evenement. Die beelden kan Op Dreef voor verschillende doeleinden gebruiken. Indien een Bezoeker herkenbaar in beeld staat op materiaal dat door Stichting Op Dreef is gebruikt, kan die Bezoeker Stichting Op Dreef via info@opdreeffestival.nl verzoeken gebruik van dat materiaal te staken.

 

Artikel 4 Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?

 1. Stichting Op Dreef gebruikt persoonsgegevens van Bezoekers uitsluitend om de overeenkomsten met Bezoekers ter zake het aanbieden en organiseren van haar Evenementen zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en haar diensten in dit verband zo optimaal mogelijk te kunnen aanbieden. Gegevens over bezoek aan haar Evenementen en Website(s), waaronder surfgegevens en gegevens die worden verkregen van de (voor)verkoopadressen, kunnen door Stichting Op Dreef worden gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en ter uitvoering van marktonderzoek en data analyse.
 2. Stichting Op Dreef kan gegevens van haar Bezoekers in dit kader ook gebruiken voor het uitvoeren van activiteiten gericht op beheer van haar klantenadministratie en om via nieuwsbrieven haar Bezoekers te informeren over onze diensten, aanbiedingen, onze Evenementen en daarmee samenhangende zaken.
 3. Surfgegevens kunnen door Stichting Op Dreef worden opgeslagen en gebruikt om het bezoek aan en gebruik van haar Website(s) statistisch te analyseren en om de Website(s) te optimaliseren. Surfgegevens worden door Stichting Op Dreef (voor zover mogelijk) geanonimiseerd.

 

Artikel 5 Cookies en Google Analytics

 1. Stichting Op Dreef kan informatie te vergaren over het bezoek aan haar Website(s) door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die de Website op een computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee  de website bekeken wordt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op de computer op te slaan, zodat het navigeren in de Website wordt vergemakkelijkt. Via de instellingen van de webbrowser kan het plaatsen van cookies worden uitgezet.
 2. Stichting Op Dreef maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het bezoek aan en gebruik van haar Website(s) en daarover rapportages te krijgen. Uitsluitend om gebruik te maken van deze dienst van Google, wordt deze informatie, waaronder cookies, door Stichting Op Dreef aan Google verstrekt. Google kan deze informatie slechts aan derden verstrekken  als  zij hiertoe wettelijk verplicht zijn of als dat nodig is om de dienst aan Stichting Op Dreef te kunnen aanbieden.
 3. Via de Website(s) worden in het kader van de dienst Google Analytics ook cookies geplaatst van Google. Stichting Op Dreef heeft geen invloed op wat Google met de op deze manier verkregen informatie doet, en verwijst de Bezoekers voor informatie hierover naar het privacybeleid van Google.

 

Artikel 6 Sociale netwerken

 1. Op de Website(s) kunnen knoppen staan waarmee pagina’s op sociale netwerken (zoals Facebook en Twitter) door Bezoekers kunnen worden gepromoot of gedeeld. Omdat deze knoppen zijn geplaatst door die sociale netwerken zelf, kunnen die betreffende netwerken cookies plaatsen. Hiervoor moet de Bezoeker steeds diens profiel op het betreffende sociale netwerk gebruiken. Voor de werking van de knoppen zijn dus steeds de betreffende sociale netwerken verantwoordelijk. Op het gebruik van de gegevens, waaronder cookies, die de betreffende sociale netwerken daarmee verkrijgen zijn de privacyverklaringen van die sociale netwerken van toepassing.

 

Artikel 7 Doorgifte aan derden

 1. Tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met de Bezoeker en behoudens de surfgegevens voor de diensten van Google Analytics, worden persoonsgegevens nooit zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen doorgegeven aan derden.
 2. Stichting Op Dreef kan zonder specifieke toestemming van een Bezoeker, diens gegevens uitsluitend aan derden verstrekken naar aanleiding van rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het netwerk en de diensten van Stichting Op Dreef te garanderen.

 

Artikel 8   Nieuwsbrief

Stichting Op Dreef biedt een nieuwsbrief aan, waarmee Bezoekers worden geïnformeerd over nieuws op het gebied van onze diensten, aanbiedingen, Evenementen en daarmee samenhangende zaken. Alleen als de Bezoeker al eens een vergelijkbare dienst bij ons heeft afgenomen of zich voor de ontvangst van deze nieuwsbrief heeft aangemeld, wordt het betreffende e-mailadres van die bezoeker toegevoegd aan de lijst van ontvangers van de nieuwsbrief. In de nieuwsbrieven staat steeds een mogelijkheid om zich te kunnen afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. In de nieuwsbrieven staat steeds een mogelijkheid om zich te kunnen afmelden. Het bestand met ontvangers van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

 

Artikel 9 Inzage en correctie

De Bezoeker dient er voor te zorgen dat Stichting Op Dreef altijd over de juiste persoonsgegevens beschikt. De Bezoeker kan Stichting Op Dreef via het e-mailadres info@opdreeffestival.nl schriftelijk verzoeken om inzage in en/of verwijdering van diens (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door de Bezoeker meegedeelde correcties, worden verwerkt.

 

Artikel 10 Beveiliging

 1. Stichting Op Dreef garandeert dat zij uitermate zorgvuldig omgaat met de persoonsgegevens van Bezoekers. Stichting Op Dreef gebruikt de gegevens van Bezoekers niet voor andere doeleinden dan die hier zijn beschreven of daarmee vergelijkbaar zijn.
 2. Stichting Op Dreef neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens beveiligd zijn tegen diefstal. Uitsluitend haar eigen werknemers die belast zijn met het beheer en onderhoud van de Website(s) en klantenbestand hebben toegang tot de gegevens, welke altijd worden beschermd door versleutelde toegang en coderingen.

 

Artikel 11 Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid

Stichting Op Dreef behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid zoals omschreven in deze Privacyverklaring aan te passen. Zij adviseert de Bezoekers daarom om regelmatig op de Website(s) te bekijken en te controleren of er in de Privacyverklaring wijzigingen zijn doorgevoerd.

DEZE PRIVACYVERKLARING IS LAATST GEPUBLICEERD OP 01-04-2021.